POPTÁVKA
Vyberte kraj
Napište Vaše jméno
Napište telefonní číslo
Napište Vaší mailovou adresu
Sem napište Vaší zprávu
GDPR

Tímto Vás jakožto fyzickou osobu informujeme v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány firmou Dveře CARLOPORTE s.r.o., IČ: 059 45 470, Bratří Štefanů 1069/79b, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, jakožto správcem v níže uvedeném rozsahu, níže uvedeným způsobem a za níže uvedených podmínek:

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob z důvodu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení:

• Jména, příjmení, IČO, sídla podnikaní, případně adresy pro doručování, emailové adresy, telefonní čísla a bankovní účty u podnikajících fyzických osob z důvodu obchodního styku s těmito osobami, a to jak na straně odběratelů, a i na straně dodavatelů. Tyto údaje jsou uchovávány v papírové podobě i elektronické podobě, jsou řádně zabezpečeny proti volnému přístupu a jsou přístupné správci (jeho statutárním orgánům a odpovědným zaměstnancům) případně jeho zpracovatelům při správě informačního systému, zajištění přímého marketingu a vedení účetnictví.

• Jména, příjmení, IČO, případně adresy pro doručování, emailové adresy, telefonní čísla a bankovní účty u fyzických osob vystupujících na straně obchodních partnerů – právnických osob z důvodu obchodního styku s těmito partnery, a to jak na straně odběratelů, a i na straně dodavatelů. Tyto údaje jsou uchovávaný v papírové podobě i elektronické podobě, jsou řádně zabezpečeny proti volnému přístupu a jsou přístupné správci (jeho statutárním orgánům a odpovědným zaměstnancům) případně jeho zpracovatelům při správě informačního systému, zajištění přímého marketingu a vedení účetnictví.

Správce zpracovává osobní údaje z důvodu článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení:

• Jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, případně adresy pro doručování, rodná čísla, data narození, mailové adresy, telefonní čísla zaměstnanců a členů statutárních orgánů správce či případně další údaje vyžadované právními normami. Tyto údaje jsou uchovávaný v papírové podobě i elektronické podobě, jsou řádně zabezpečeny proti volnému přístupu a jsou přístupné správci (jeho statutárním orgánům a odpovědným zaměstnancům) případně jeho zpracovatelům při správě informačního systému, a vedení účetnictví.

Výše uvedené údaje získává správce přímo od subjektu údajů (tedy přímo Vás jakožto fyzické osoby). Rozsah Vámi poskytnutých údajů, protože jste jej sami poskytli, je Vám znám.

Výše uvedené údaje získává správce nepřímo od smluvní protistrany v případě, že Vaše údaje poskytla naše smluvní protistrana. O rozsahu poskytnutých údajů jste již informován od naší smluvní protistrany.

Vaše osobní údaje se uchovávají na dokumentech či dokladech po dobu o 1 rok delší než je vyžadována pro správce na uchování předmětných dokumentů či dokladů s těmito osobními údaji z daňových a účetních důvodů. Jestliže taková doba není dána nebo není zřejmá, dokumenty či doklady s osobními údaji se z důvodu prokázaní plnění práv a povinností správce uchovávají po dobu 11 let od splnění každé dílčí povinnosti či práva. Osobní údaje jsou pak následně smazány či skartovány jednou ročně, a to do jednoho měsíce po nejbližší následující účetní závěrce.

Jako fyzická osoba máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů (viz článek 15 Nařízení), jejich opravu (viz článek 16 Nařízení), nebo výmaz (viz článek 17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování (viz článek 18 Nařízení) a vznést námitku proti zpracování (viz článek 21 Nařízení), jakož i práva na přenositelnost údajů (viz článek 20 Nařízení).

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů (tedy i Vy jakožto fyzická osoba) právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení (viz článek 77 Nařízení).